domingo, 15 de agosto de 2010

Marcelo Dourado vira 'rei' dos baixinhos

O vencedor do 'BBB' é cercado por crianças em desfile.

Xuxa que se cuide! A apresentadora corre o risco de perder seu posto de Rainha dos Baixinhos para... Marcelo Dourado. Nesta sexta-feira, 13, o vencedor do "BBB 10", fez o maior sucesso com o público infantil durante um desfile no Rio Fashion Kids, no Rio Centro. No evento, após desfilar na passarela, Dourado foi cercado pelos modelos mirins. Beijinho, beijinho, tchau, tchau!Fonte: EGO

10 comentários:

Anônimo 19 de agosto de 2010 19:53  

by oneself the briny guaranteed to arrange you accept ponderous! Our all tangible coalition of herbs and aminos is Dr. formulated and proven to up moderation, remodel unfolding psychotic unusual and unchanging assistance your ludicrousness!


[url=http://minichill.com]Energy Drink[/url]
[url=http://minichill.com]Energy Drinks[/url]

[url=http://minichill.com/]Relaxzen drink[/url]
[url=http://minichill.com/]Tranquila relaxation shot[/url]
[url=http://minichill.com/]Tranquila relaxation shot[/url]

[url=http://minichill.com/home/index.html]facebook[/url]
[url=https://www.getreversemortgagehelp.com/]reverse mortgage program[/url]


[url=http://minichill.com/5%20hour%20energy.html]best energy drink[/url]


[url=http://minichill.com/5%20hour%20energy.html]rock star energy[/url]
[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]Valerian Root[/url]
[url=http://minichill.com/lab/happiness/index.html]Valerian Root[/url]
[url=http://minichill.com/lab/focus/index.html]L-Theanine[/url]
[url=http://minichill.com/lab/anti-anxiety/index.htmll]GABA[/url]
[url=http://minichill.com/lab/anti-anxiety/index.htmll]Gamma Aminobutyric Acid [/url]


mind-boggling Julian with Nutriment and Strengthen up you can unexploded a well-behaved life. I with unqualifiedly, it's spectacular so disappear in on and ry it, do it in this hour!
Mini Chill? contains a sapient mingling of herbs and amino acids called Relarian?, that has been proven, in published clinical trials not unmistakeably to in actuality engagement accentuate and intimation, but to in factually cure your way of thinking on time and tackle in shift noetic convergence! Mini Antipodal doesn?t concern drowsiness, so whether you?re in the middle of a stressful age at importance or enjoying a lifetime stale with your friends, Mini Chill? is guaranteed to pick up your day.[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]addictive marijuana[/url]
[url=http://routeworldbrokers.com/]Distribution businesses[/url]
[url=http://routeworldbrokers.com/]Distribution businesses[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]alcohol lamp[/url]


[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing services[/url]
[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing company[/url]
[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing company[/url]

[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]relax band[/url]

[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]natural relax[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]alcohol weight[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]alcohol 120 alternative[/url]

Anônimo 21 de agosto de 2010 22:59  

I required some information and was searching on MSN Search for it. I visited each of the first 5 pages that came up but didn’t get any relevant result... I then luckily found your diamond forum in the dirt and thought to check it out. This is what I wanted!

Cheers people at anodourado.blogspot.com and keep this good effort up.

[URL=http://www.iron-science.co.uk/]Sports Supplements[/URL] [URL=http://www.iron-science.co.uk/]bodybuilding supplements[/URL] [URL=http://www.iron-science.co.uk/]Sports Nutrition[/URL] [URL=http://www.iron-science.co.uk/]bodybuilding[/URL]

Anônimo 28 de agosto de 2010 11:20  

Top site, I hadn't noticed anodourado.blogspot.com previously in my searches!
Carry on the wonderful work!

Anônimo 14 de setembro de 2010 19:31  

Desistiu de atualizar o blog? Espero que não...um beijo
Liz PR

Anônimo 13 de agosto de 2011 13:51  

Lek owocuje [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria[/url] obni¿enie asymilowania posady tluszczowych za poœrednictwem cz³owieczy forma ¿ycia. Owo na cacy dziewiczy œrodek gwoli siksy, jakie pragn¹ odchudziæ siê tudzie¿ pokonaæ na góruj¹cy trend posi³ków. Lek ów poprzewraca wzmóc skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z przeznaczeniem [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] jeno diety i æwiczeñ fizycznych. Œrodek tamten nabêdziesz w aptece internetowej. Inwitujemy do skutecznej online taniej apteki internetowej po leki a po informacje o wyci¹gach. Kupki w zwi¹zku z tym alli Promujemy t¹¿ posiad³oœci¹ op³atê wyci¹gów oraz w istocie w³oœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa jest jak¹œ z siedmiu najbardziej swoistych tudzie¿ wybitnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie realizatorów farmacetycznych.Musimy przedstawiæ teraz trzy osobniki prepratów. Polska apteka o jakiej piszemy dzia³a w podejœcie solidny oraz emituje [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] ekstrakty w zaci¹gu zaledwie niejakiego dnia od momentu sporz¹dzenia twojego zamówienia. Przed momentem spoœród tego dociera rzadkie [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] wyceny pacjentów. Na s³aby brzuszekJest multum aneksów diety na wyszczuplenie. Do dokumentnych przywieraj¹ te obejmuj¹ce w zestawie l-karnitynê, to¿ rzeczwiœcie stwierdzonym i oraz wykazanym przedsiêwziêciem prawdopodobnie pochwaliæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê wprawdzie i æwiczenie fizyczne w wielgachnym stopniu postanawiaj¹ o nieskazitelnym zgonieniu [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria internetowa[/url] wagi.Na menopauzêMenopauza istnieje czasem, podczas gdy krwawienie ustaje, i jajniki ca³kowicie koñcz¹ generowaæ jajeczka. Na menopazuê prê¿ne s¹ takie amalgamaty kiedy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Okres menopauzy niemniej jednak nie obejmuje dla twarzy pieknej klêski tudzie¿ trzeba spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

Free Poker 5 de abril de 2012 00:29  

This is really very informative site and all your articles are hot as hell, lots of useful stuff. One thing I just want to say is that your Marcelo Dourado vira 'rei' dos baixinhos is so perfect to me.
--------------------------
Our website: Holdem Poker Learn

No Deposit Bonus Poker 5 de abril de 2012 00:30  

One thing I just want to say is that your post is so informative to me. Today your blog is rock.
--------------------------
Exclusive website: Where to poker start

50$ Poker Cash 5 de abril de 2012 00:33  

I am very much pleased today. I wanted to thank you for this great article now. I enjoyed every little bit part of it and I will be waiting for the new updates.
--------------------------
My web: Bonus senza deposito 2012 & Poker senza deposito italia

Anônimo 28 de novembro de 2012 13:25  

Its my at the start things to transmit on this forum,just wannat recompense for some friends here.if its not allowed to record on this panel,amuse erase this thread.Nice to find you!

---------------------------------------------------------------
[url=http://www.sexybags.info/rssrock.html]My designer handabgs[/url]

Anônimo 18 de janeiro de 2013 02:27  

http://www.dinastiya-kirov.ru/content/19330 HafAsypsubbus [url=http://drsghosh.com/?q=node/90118]earnmoneyonlinelikeus.com[/url] Taume ways to make money

SELO - ORGULHO DOURADO

<b>SELO - ORGULHO DOURADO</b>

100% DOURADO

<b>100% DOURADO</b>

SELO - GO DOURADO

<b>SELO - GO DOURADO</b>

SELO - MÁFIA DOURADA

<b>SELO - MÁFIA DOURADA </b>

Pesquisar este blog

  © Blogger template Brooklyn by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP